Falling leaves – lighting candles – the cruelest month

October was somehow nice to me, but November seems like the cruelest month of the year. My all hope of warmths and sunlight is gone and snow has not been coming yet.

Băng Hoả đảo

Không biết Kim Dung có chủ ý miêu tả Iceland không mà thấy nó giống quá. Sau này đoàn phim có làm lại nên chèn một cảnh gia đình 4 người ngắm cực quang đêm cuối cùng gì đấy trước khi chia tay để về Trung Thổ thì hay phải biết.